GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PREVÁDZKOVATELA

Prevádzkovatelom webovej stránky www.nasa-ke.sk je spoločnosť NAŠA s.r.o., Okružná 201/31, 04413 Valaliky, IČO: 36 660 078.

Prevádzkovatel Vás informuje, že spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, zamestnávatel, e-mail a telefón za úcelom poskytovania služieb a zasielania s tým súvisiacich emailových správ.

Spracovanie Vašich osobných údajov je podmienené Vašim súhlasom.

Vaše osobné údaje sme získali priamo od Vás cez registracný formulár na našej webovej stránke alebo prostredníctvom nášho obchodného zástupcu.

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Prevádzkovatel nezamýšla prenos osobných údajov do tretej krajiny ani ich poskytovanie medzinárodným organizáciám.

Poskytnutie osobných údajov, ako aj súhlas s ich spracovaním je dobrovolné. Súhlas môžete kedykolvek odvolat zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovatela. Odvolanie súhlasu je úcinné dnom jeho doručenia.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte tieto práva:

  • Právo na jasné, transparentné a zrozumitelné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva (na to slúži aj tento dokument).
  • Právo na prístup k osobným údajom a na poskytnutie dalších informácií o ich spracovaní v spolocnosti NAŠA s.r.o.
  • Právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov.
  • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov (tzv. právo "byt zabudnutý").
  • Právo podat stažnost na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hranicná 12, 820 07 Bratislava 27, Webová stránka: dataprotection.gov.sk.
    • Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.